Garal hooreejo Tabital Pulaaku Senegaal ceerno mawɗo Fari Silla KAH ɗoo he Gammbiya njillu haajuuji keeriiɗi, GENO Baɗoowo ko moƳƳi, Hawrindinoowo moƳƳuɓe e moƳƳinooɓe, mbo hari ɗo nder leehal Baara hooreejo TAbital Pulaaku Gammbiya Alahaji Siidi Deem wondude kalfinaaɗo jokkondiral Tabital Pulaaku Gammbiya Ceerno Mammadu Laamiin Jallo